VVD Wapenfeiten uit de Tweede Kamer voor de verbetering van het bestaande pensioenstelsel

De VVD heeft de afgelopen drie jaar niet stil gezeten als het gaat om verbeteringen aan te brengen in het bestaande pensioenstelsel. Lees wat er tot stand is gebracht

Initiatiefwet Helma Lodders (VVD) ‘Wet verbeterde premieregeling’

Deze (inmiddels) wet van Helma regelt dat mensen met een pensioenuitkering (bij een premie- of kapitaalovereenkomst) de keuze hebben om het kapitaal door te beleggen na de pensioenleeftijd, waardoor kans op een hoger pensioen groter is. Er ontstaat een langere beleggingshorizon en kan er langer rendement worden gehaald uit het opgebouwde kapitaal. Biedt ongeveer één miljoen Nederlanders kans op een hoger pensioen. Met dit wetsvoorstel ontstaan extra keuzes voor de deelnemers, dat zorgt voor meer vrijheid. Deze initiatiefwet eerste aanzet naar hervorming van een pensioenstelsel.

Bedrijfstakpensioenfondsen

Samen met PvdA collega Roos Vermeij heeft VVD Helma Lodders zich sterk gemaakt om voor de bedrijfstakpensioenfondsen het mogelijk te maken om te fuseren en op deze manier kosten te sparen wat weer ten goede komt voor deelnemers en gepensioneerden. Want lagere kosten voor beheer en administratie leidt tot een hoger pensioen.

Waardeoverdracht klein pensioen

Afgelopen jaren heeft de VVD regelmatig naar meer ruimte gevraagd voor waardeoverdracht. Sommige mensen hoppen, bewust of door omstandigheden gedwongen, van baan naar baan. Zij bouwen bij de verschillende werkgevers een klein pensioentje op. Dat is onoverzichtelijk en kostbaar. Immers bij ieder pensioenfonds worden kosten gemaakt voor de administratie en het beheer van het pensioen. Daarnaast kunnen pensioenuitvoerders deze kleine pensioenen eenzijdig afkopen. Dat is onwenselijk omdat mensen dan uiteindelijk geen pensioen opbouwen. Eind 2017 is het wetsvoorstel in de Kamer behandeld en regelt dat kleine pensioenen niet worden afgekocht maar worden overgedragen naar de pensioenuitvoerder van de volgende werkgever. Het wetsvoorstel beperkt de versnippering van deze kleine pensioenen. En het wetsvoorstel zal tot minder administratieve kosten leiden. Het wetsvoorstel is een goede stap maar de VVD wil dat er bij de waardeoverdracht kleine pensioenen meer keuzevrijheid komt voor de deelnemer. Helma heeft een idee hiertoe gelanceerd.

Pensioen Nederlandse bevoegdheid

Voor de VVD staat vast dat onze pensioenen een Nederlandse bevoegdheid blijft. Daar heeft Helma zich de afgelopen jaren in meerdere debatten sterk voor gemaakt. Een motie van Helma’s hand is met algemene stemmen aangenomen die er voor zorgt dat de introductie van een benchmark in de Eurozone niet leidt tot Europese regels. Daarnaast heeft Helma met collega Omtzigt (CDA) met brede steun een motie ingediend om een Europees pensioenproduct niet verplicht te stellen.

Communicatie

Goede communicatie van pensioenuitvoerders naar pensioendeelnemers is belangrijk. Helma heeft daar in meerdere debatten aandacht gevraagd. Afgelopen jaren aantal initiatieven vanuit de sector zoals pensioen123.nl waarmee er geprobeerd wordt om meer duidelijkheid te verschaffen.

Carve-out

Samen met PvdA collega Gijs van Dijk heeft Helma vragen gesteld over een carve-out. Een carve out is een collectieve waardeoverdracht die aantrekkelijk kan zijn voor verschillende groepen deelnemers. Een carve-out kan alleen als er een evenwichtige belangenafweging is en voldoende waarborg voor alle betrokken deelnemers maar pensioenfondsen lopen nu tegen wettelijke

beperkingen aan. De Nederlandse Bank bevestigd dit. In de komende tijd moet dit verder uitgewerkt worden.

Zwanger en pensioen

Samen met collega Roald van de Linde heeft Helma aan de staatssecretaris financiën en de minister van sociale zaken en werkgelegenheid vragen gesteld waarom een vrouwelijke huisarts tijdens haar verlof geen pensioen mag opbouwen. D