POSITIONPAPER 2017

Het SNW positionpaper 2017 gaat in op de volgende onderwerpen: Wat zijn de doelstellingen van het SNW voor 2017? Hoe gaat het SNW deze doelstellingen verwezenlijken? Hoe is de communicatie van het SNW ingericht? Hoe is het SNW georganiseerd?

Speelveld:  alle (politieke) maatschappelijke ontwikkelingen vanuit het perspectief van de ouderwordende mens.

Doelstellingen

-          Aandacht vragen voor, en toetsen van, politieke beleidsvelden als het gaat om zaken die voor senioren van belang zijn

-          Inzet van talenten van  VVD-senioren in en buiten de partij

-          Klankbord en podium voor kennis en kunde t.b.v. de partij

-          Verbindende factor /ontmoetingsplaats voor partijgenoten op het gebied van het seniorenspeelveld

-          Het werven van nieuwe leden voor de VVD en Seniorennetwerk in het bijzonder.

 

Uitwerking

-          Voldoende vertegenwoordiging Senioren in  fracties op lokaal, provinciaal en nationaal niveau, gelet op de maatschappelijke afspiegeling

-          Afstemming hierover met de diverse scouting commissies

-          Aanleveren van punten voor verkiezingsprogramma’s op deze drie niveaus

-          Toetsing van conceptverkiezingsprogramma’s aan voor senioren relevante onderwerpen

-          Zichtbaar zijn in de campagne-uitingen van de VVD 

-          Opzetten en  blijven stimuleren van  SNW deelnetwerken voor het realiseren van bovenstaande punten

-          Zichtbaar zijn in de algemene communicatie kanalen van de VVD zowel op de site als in de sociale media uitingen.

Facilitering

-       Zowel bij hoofdbestuur, Kamerleden en Bewindslieden als bij de lokale en regionale netwerken, verwacht het SNW een faciliterende houding

-       Bij de beide Kamerfracties zijn contactleden t.b.v. het SNW

-       Faciliterende houding van hoofdbestuur als het om bestuurlijke zaken gaat, bij Bewindslieden en Kamerleden als het om politieke zaken gaat en bij regionale en lokale netwerken als het om bestuurlijke/logistieke en politieke zaken gaat

-       Contacten met Kamerleden

-       Financiële en logistieke ondersteuning door Algemeen Secretariaat

Communicatie

 Algemeen

-       Eenduidige uitstraling: alle VVD netwerken, lokaal en regionaal, werken onder de naam Seniorennetwerk ... (naam stad /provincie)

-       Een vaste plaats op de sites van afdelingen en/of regiobesturen

-       SNW nieuwsbrief  in het voor- en najaar als pr-instrument

-       Profilering van het belang dat de VVD hecht aan senioren via social media (Facebook, Twitter en LinkedIn).

Beurzen,campagnes

-       Actieve medewerking bij campagnes en beurzen.

Intern venster op VVD website

-       Een VVD senioren-community waar meningsvorming, kennis  en connecties,  politiek relevant nieuws kan worden uitgewisseld. Ook  vacatures voor maatschappelijke posities  kunnen daar geplaatst worden.

Contacten

Contact met de T.K. fractie

-       Diverse Nieuwsbrieven van de TK fractie met seniorrelevant kamernieuws

-       1 x per jaar een ontmoeting met Stuurgroep en Coördinatoren van het SNW  naar aanleiding van Prinsjesdag en de Miljoenennota

Contact met E.K.fractie
                  ­           -    
 Jaarlijks overleg met leden van de Eerste Kamer met het SNW                                    

relevante portefeuilles

Contact met Hoofdbestuur/ Algemeen secretariaat

-       De voorzitter onderhoudt het contact met het Hoofdbestuur  

-       De Stuurgroep leden onderhouden de contacten met het Algemeen secretariaat afhankelijk van de diverse verantwoordelijkheden van de leden van de stuurgroep.

Bestuurlijke opbouw  VVD Seniorennetwerk

Sinds 1997 heeft vrijwel iedere provincie een seniorennetwerk, vaak aangehaakt aan Statenfracties.

Deze netwerken vallen onder de gezamenlijke koepel Seniorennetwerk waarbij een kleine stuurgroep de belangenbehartiging doet en mede wordt ondersteund door het coördinatorenoverleg.

 

Monique Boskma, voorzitter SN/coördinator Fryslân

mboskma@commitconsulting.nl

 

Marijke Vos-Maan, externe contacten                      

m.c.vos-maan@planet.nl


Lysbeth van Valkenburg
, interne contacten
vvd@vanvalkenburg.eu


Chance Pennington de Jongh,
ICT en social media
cpdj@hotmail.com 

Albertine Nube, Noord-Holland
acnube@hotmail.com

Anja Latenstein, Zuid-Holland
r.voorst@kpnplanet.nl

 

Gerard Waanders, kop Overijssel
g.waanders@xs4all.nl


Machteld Rijsdorp, Noord Brabant
m.g.rijsdorp@planet.nl


Patricia Huisman-Spuijbroek, Utrecht

p.huismanspuijbroek@me.com


Minie Walma-Schreur, Gelderland
msgschreur@hetnet.nl

 

 

 

 

Wim Hut, Groningen

wjhut@planet.nl

 

Henk Romp , Drenthe

henkenna@gmail.com

 

René van der Avoort, Flevoland

reneavoort@gmail.com