verslag congres Seniorennetwerk 9 september 2016 te Mijdrecht: Europa: Waar ligt de grens?

Het Seniorennetwerk kijkt terug op een zeer geslaagd congres. Met ruim 80 enthousiaste deelnemers was de zaal in het gemeentehuis van de Ronde Venen goed gevuld. Na een welkomstwoord door de burgemeester Divendal, was er bij de opening door VVD-partijvoorzitter Henry Keizer een zeer bijzonder moment. De partijvoorzitter reikte dit congres de Thorbeckepenning uit aan de voorzitter van het Seniorennetwerk, Monique Boskma. Daarna was het tijd voor de gastsprekers van deze dag. De eerste inleider was niemand minder dan het Hoofd van de Permanente Vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, Peter Bekx. Zijn lezing droeg de titel: ‘De Europese Unie 2016, de balans opgemaakt’. De tweede gastspreker van dit congres was Jan Huitema, Europarlementariër voor de VVD. Hij besprak het democratisch instrumentarium dat het Europees Parlement ten dienste staat. Na de lezingen was het tijd voor een netwerklunch waarna de deelnemers uiteen gingen in de verschillende workshops met de Kamerleden. Over de thema’s ‘zorg en patiëntenbelang’, ‘de toekomst van Europa’, ‘ons Nederlandse staatsbestel’, ‘arbeidsparticipatie 50 plus’ en de ‘actualiteit van financiën en pensioenen’ werden intensief de meningen gedeeld. Aan het einde van de middag kwamen alle aanwezigen weer bijeen om de uitkomsten van de workshops te delen. De epiloog van dit congres werd verzorgd door de stichting ‘Vier het Leven’. Deze organisatie regelt het uitgaan naar culturele activiteiten van deur-tot-deur voor ouderen. Meer informatie vindt u op website van de stichting ‘Vier het Leven’: 4hetleven.nl

© SVreugdenhil

SENIOREN NETWERKCONGRES 2016 EUROPA: WAAR LIGT DE GRENS?  

OPENING VAN HET CONGRES 

Op vrijdag 9 september werden ruim 80 gasten ontvangen met koffie en thee op het gemeentehuis van de gemeente De Ronde Venen. Na een welkomstwoord van de burgemeester van de Ronde Venen, de heer Dievendal, werd de opening van het congres verzorgd door de partijvoorzitter van de VVD, Henry Keizer. De partijvoorzitter benadrukte hoe actief het Seniorennetwerk van de VVD is en de belangrijke positie die het netwerk inneemt binnen de partij als thematisch netwerk. Het netwerk is namelijk actief op vele verschillende manieren. Zij organiseren bijeenkomsten door het hele land en adviseren niet alleen lokale bestuurders, maar ook de Tweede en Eerste Kamerleden en het Hoofdbestuur. Tot slot is het Seniorennetwerk ook altijd nauw betrokken bij de campagne.  

“Het programma van dit congres bewijst maar weer eens dat de leden van het Seniorennetwerk volop in de samenleving staan. Met een indrukwekkende ervaring uit het verleden, staan zij in het heden met hun blik naar de toekomst gericht. Mooier kan het niet zijn,” aldus Henry Keizer.  

THORBECKEPENNING MONIQUE BOSKMA 

De partijvoorzitter reikte dit congres de Thorbeckepenning uit aan de voorzitter van het Seniorennetwerk, Monique Boskma. Het Hoofdbestuur kent de Thorbeckepenning toe aan VVDleden die zich bijzonder langdurig verdienstelijk hebben gemaakt voor de partij.   

De partijvoorzitter memoreerde haar bestuurlijke inzet voor de landelijke en Friese  VVD en de Friese Staten in het bijzonder. Monique Boskma stond daarnaast ook aan de wieg van nieuwe bestuurlijke initiatieven waaronder het Seniorennetwerk.   

HET PLENAIRE PROGRAMMA 

Na de uitreiking van de Thorbeckepenning nam Monique Boskma het woord om het programma deze dag verder toe te lichten. De eerste spreker dit congres was niemand minder dan het Hoofd van de permanente vertegenwoordiging van de Europese Commissie in Nederland, Peter Bekx. Zijn lezing droeg de titel: ‘De Europese Unie 2016, de balans opgemaakt’.  

Hij sprak over ‘Brexit’, de recente uittreding van Groot-Brittannië uit de EU. Hij benadrukte tijdens zijn lezing dat de Europese Unie het Britse uittreden niet kan negeren. Er heersen door de gehele Unie Eurosceptische’ gevoelens. De EU moet hieruit lessen trekken voor beleid op het gebied van migratie en de werking van de EU. Ook sprak de heer Bekx over de deal met Turkije;, na deze deal is de toestroom van vluchtelingen naar de Griekse eilanden aanzienlijk geslonken.  

Maar de EU moet blijven samenwerken om de vluchtelingenstroom onder controle te houden en zorg dragen voor sluitende buitengrenzen.   

Bekx concludeerde zijn lezing met een verwijzing naar het subsidiariteitsbeginsel. De EU moet zich bezighouden met de grote uitdagingen en daar een oplossing voor zoeken. Alleen zo kan de EU het vertrouwen terugwinnen.            

De tweede gastspreker van dit congres was Jan Huitema, Europarlementair voor de VVD. Zijn lezing droeg de titel: ‘Is de EU volksvertegenwoordiging democratisch genoeg?’. Huitema opende zijn lezing met enkele vragen aan de zaal. “Is de EU volksvertegenwoordiging wel democratisch genoeg?” een grotere meerderheid van de aanwezigen gaf aan de EU volksvertegenwoordiging niet democratisch genoeg te vinden en stelde dat er ruimte is voor verbetering. Daarna vroeg Huitema of de aanwezigen de EU daadkrachtig genoeg vinden. Wederom gaf een grote meerderheid ‘nee’ als antwoord. Tot slot vroeg Huitema de aanwezigen of de soevereiniteit van de lidstaten is aangetast door de EU. Een redelijk grote meerderheid van de aanwezigen stemden hiermee in.   

Hoewel de aanwezigen duidelijk aangaven dat er op alle fronten ruimte is voor verbetering, illustreerde Huitema aan de hand van een voorbeeld over de landbouwcommissie dat de democratisering van de EU niet per se een verbetering is. Want als we de EU verder democratiseren, wat is gebeurd door middel van het Verdrag van Lissabon, kan dit een ‘waterbedeffect’ betekenen en daadkracht van de EU dusdanig verminderen.   

Na de beantwoording van enkele vragen uit de zaal, sloot Monique Boskma het plenaire programma van deze ochtend. Het was tijd voor een zeer smakelijk lunch waarna het tijd was voor diverse workshops. Uit deze workshops kwamen actiepunten en constateringen die wij graag met u delen in dit verslag.   

DE WORKSHOPS 

1. Wat doet de Europese Unie voor de zorg en patiënt? Onder leiding van Lysbeth van Valkenburg en met medewerking van Tweede Kamerleden Arno Rutte en Leendert de Lange.  

Voor 25 aanwezigen gaf Tweede Kamerlid Arno Rutte in deze workshop een toelichting op het onderwerp antibiotica resistentie. Tweede Kamerlid Leendert de Lange sprak over patiëntveiligheid en eenzaamheid onder ouderen.  

De volgende aanbevelingen en knelpunten kwamen uit deze workshop:  Momenteel houden enkele partijen een monopolie op geneesmiddelen in stand waardoor de prijzen van de geneesmiddelen enorm stijgt. Het is noodzakelijk om een marktmechanisme te creëren om te zorgen voor tegenkracht.   Over patiëntveiligheid moeten op internationaal niveau afspraken komen.  Er moeten richtlijnen komen met het oog op mantelzorg. 

 De innovaties in de zorg gaan heel snel. Er moeten nieuwe systemen worden bedacht en internationale standaarden worden afgesproken waardoor de systemen op elkaar aansluiten. Zo kunnen de nieuwe innovaties in de zorg ook effectief en doelmatig worden toegepast.  

Ook werd in deze workshop gesproken over enkele ethische kwesties zoals: actieve donorregistratie en vrijwillig levenseinde. Tot slot werd er ook gesproken over de alternatieve geneeswijze homeopathie.   

2. Europa en Nederland, waar ligt de grens?  Onder leiding van Minie Walma en met medewerking van Tweede Kamerlid Anne Mulder.  

De volgende aanbevelingen en knelpunten kwamen uit deze workshop:  Bij de toelating van andere landen tot de Europese Unie zouden waarden en maatschappelijke structuren een criterium moeten zijn. Als dit criterium wordt gehanteerd, moet worden nagegaan of Turkije aan deze criteria voldoet.  Na de Brexit is er de dreiging van het uittreden van andere lidstaten. Het is van groot belang om goede inhoudelijke voorlichting over de gevolgen van een uittreding te geven. Daarnaast is eenduidige en sterke communicatie van belang.  Het Stabiliteitspact is niet toereikend; er moet onderzoek worden gedaan naar verbetering.  De vraag moet worden gesteld of federalisme de effectiviteit van de EU verhoogt, maar hier zijn wel bedenkingen over. Zowel binnen de EU als binnen de lidstaten.  Er mogen geen toezeggingen op nationaal niveau worden gedaan, waar op Europees niveau niet aan kan worden voldaan.  Waar ligt de grens bij financiële ondersteuning van een EU-lidstaat?   

3. Arbeidsparticipatie, ZZP’er-schap en kleine banen Onder leiding van Marijke Vos en met medewerking van Tweede Kamerlid Bas van ’t Wout.  

De volgende aanbevelingen en knelpunten kwamen uit deze workshop:  Schrap het functioneel leeftijdsontslag. Kijk bij beloningen niet naar anciënniteit maar naar productiviteit.   Weg van het idee van ‘baanzekerheid’, het gaat om het hebben van werk niet om het hebben van een vaste baan.  

 Er werd deze workshop ook gesproken over: ‘Een leven lang leren’. Waarom is er enkel een studieleningsysteem voor jongeren en niet voor ouderen? U zou toch uw hele leven een opleiding moeten kunnen volgen? Onderwijs moet voor iedereen bereikbaar zijn in alle lagen van de bevolking, in ieder leven, op elk moment.  Sommige bedrijven hanteren momenteel het transitietraject, een traject dat wordt gestart zes maanden voor het ontslag. Is dit op te nemen in wetgeving?  Ook werd er in deze workshop gesproken over het aanbieden van contracten voor bepaalde. Bijvoorbeeld voor een periode van vijf jaar. Loopt het contract af dan kunnen werkgever en werknemer in een eerder stadium om de tafel.   Een loskoppeling van het pensioen en het arbeidsverband. Voor veel mensen is dit nu een belemmering om over te stappen naar een andere werkgever.   

4. De EU pensioenen, het monetair stelsel en financiën  Onder leiding van Monique Boskma en met medewerking van Tweede Kamerleden Helma Lodders en Mark Harbers.  

De volgende aanbevelingen en knelpunten kwamen uit deze workshop:  Eurobonds, obligaties waarvan de invoering is voorgesteld in het kader van de Europese staatsschuldencrisis, en die als voornaamste kenmerk zouden hebben dat ze zouden worden uitgegeven voor gezamenlijke rekening van de landen van de Eurozone. De aanwezigen gaven aan dat wij, als Nederland, hier niet aan mee moeten doen.  Ook werd er deze workshop gesproken over de opbouw van pensioenen en de mogelijkheid om in de toekomst een hypotheek af te lossen door middel van opgebouwde pensioenrechten. Zo gaan de kosten van het levensonderhoud naar beneden. Maar er zit wel een risico aan verbonden. Als u namelijk nu uw pensioen gaat consumeren loopt u het risico dat u in de toekomst geld tekort komt.  De aanwezigen waren daarbij voorstander van de pensioenverplichting voor ZZP’ers met ruimte voor maatwerk voor degene het al geregeld hebben en stelden dan ook de vraag hoe dit in de toekomst gefaciliteerd moet worden.  Momenteel kent de arbeidsmarkt enkel twee vormen: in vaste dienst of ZZP. Kan de arbeidsmarkt geflexibiliseerd worden? De onderhandelingen van de toekomstige coalitie moeten hierbij worden afgewacht.  Tot slot werd er gesproken over de deposito garantieregels. Die zijn niet helemaal helder.  

5. Debatworkshop: De Nederlandse rechtsstaat, toegerust voor de 21e eeuw? Onder leiding van Chance Pennington de Jongh en met medewerking van Eerste Kamerlid Frank de Grave.  

De volgende aanbevelingen en knelpunten kwamen uit deze workshop:  De basis van onze samenleving, de fundamentele grondrechten en de afspraken die zijn gemaakt, moeten beschermt worden.  Op dit moment heerst er negativisme versus een collectief individueel geluksgevoel.  In de westerse democratieën leven wij in bubbels. Deze bubbel wordt versterkt door het internet. Want op het internet kunt u met het grootste gemak nog 1000 anderen vinden die hetzelfde denken als u. U vindt op het internet wat u zoekt. Maar wat is nu de werkelijke waarheid?  We moeten ons afvragen of de informatiemaatschappij de daadwerkelijke vierde macht is? Het gaat hier om heel veel invloed en macht.  Referenda dragen bij aan de vertrouwensbreuk tussen de politiek en de samenleving.  Wat is nu eigenlijk Europa? Er lijkt geen verankering te zijn van de Europese Unie in ons staatsbestel. Er moet gezorgd worden voor een goeddraaiende holding met uitstekende communicatie.   

AFSLUITING SENIOREN NETWERKCONGRES 2016 

Aan het einde van de dag kwamen alle aanwezigen weer bij elkaar om de uitkomsten van de workshops te delen. De epiloog van dit congres werd verzorgd door de stichting ‘Vier het Leven’. Deze organisatie draagt zorg voor ouderen die niet meer zelfstandig naar buiten kunnen. Vrijwilligers halen de ouderen op om hen mee te nemen naar bijvoorbeeld het theater of een muziekvoorstelling. Meer informatie vindt u op website van de stichting ‘Vier het Leven’:  4hetleven.nl/  

Wij bedanken alle aanwezigen voor een geweldig congres! Wij hopen u dan ook volgend jaar te verwelkomen op het Senioren Netwerkcongres 2017.